เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่18 สิงหาคม 2553 โดยมีจุดประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ งานด้านก่อสร้าง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการขยายตัวของประชากร ในประเทศ ที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งบ้าน อาคารและสิ่ง ปลูกสร้างและเป็นสิ่งจําเป็นในอันดับต้นๆ ของประชากร
ซึ่งเราอาจจะมองได้ว่าธุรกิจรถยนต์ในประเทศ ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เลยทําให้ธุรกิจต่างๆ ขยายตาม หรือแม้กระทั่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
วิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าหมาย เพิ่อเป็นผู้นําด้านการก่อสร้าง

นโยบายบริษัท

  1. ดําเนินการก่อสร้างด้วยความรู้และประสบการณ
  2. ดําเนินการก่อสร้าง ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
  3. ความพอใจของลูกค้า คือ กําไร

บริษัท พันปี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

PANPEE ENGINEERING CO.,LTD.

ข้ามไปยังทูลบาร์